Vidíme více, než si myslíte...
Praktická škola vaření
Audit stravování

Zajímám se o:

 
 

Spolupracujeme:

APSS

supervising

Tato metoda, která je přímou nadstavbou mystery shoppingu, se zabývá odstraněním zjišštěných nedostatků a uvádí do praxe stanovená doporučení. Supervising je nástrojem k dosažžení vyšššších zisků.

Možžnosti vzájemné spolupráce jsou individuální a vžždy vycházejí z Vaššich konkrétních potřeb. Jedná se o jednorázové nastavení systému dle konkrétně dohodnutých kritérií nebo dlouhodobějšší spolupráci spočívající v následném dohledu nad dodržžováním nastavených pravidel. Úzce se podílíme na vyhodnocování ekonomických dat, včetně zpracování inventur.

 

Oborové portfolio

Supervize managementu - prověříme profesionalitu a kompetence vedoucích pracovníků, vyhodnotíme jejich organizační dovednosti a ověříme schopnost správného delegování pravomocí.

Produktivita práce - zvᾞíme možžnosti kumulace funkcí, prověříme efektivitu pracovního výkonu a atmosféru uvnitř pracovní skupiny.

Dodavatelsko-odběratelské vztahy - doporučíme vhodnou formu obsahu odběratelských smluv a posoudíme správný výběr dodavatelů služžeb a zbožží s ohledem na možnost čerpání benefitů a ostatních výhod.

Tvorba kalkulací a cen - prověříme funkčnost pokladního systému od nastavení vstupních a výstupních dat ažž po inventurní sestavy. Garantujeme Vám profesionální zpracování celého procesu od správného nastavení norem a kalkulací ažž po vhodnou tvorbu cen.

Analýza a doporučení - vyhotovíme závěrečnou zprávu shrnující vhodná doporučení a konkrétní návrhy kroků vedoucích k nápravě zjišštěných nedostatků.

Následné poradenství - provádíme kontinuální dohled nad dodržžováním nastavených procesů a aplikovaných změn vedoucích ke zvýššení efektivity a zajiššťujeme průb잾né poradenství ve sledovaných oblastech.

Vidíme více, než si myslíte…

Consilium Visum

Copyright All Rights Reserved © 2013