Vidíme více, než si myslíte...
Praktická škola vaření
Audit stravování

Zajímám se o:

 
 

Spolupracujeme:

APSS

mystery shopping

Mnoho společností orientujících se na zákazníka v dnešní době využívá této léty prověřené výzkumné metody k vyhodnocení úrovně služeb poskytovaných zákazníkům. Existuje celá řada situací, kdy relevantní informace lze získat pouze pomocí techniky mystery shopping. Cílem této služby je nejen analyzovat stávající stav na provozovně, ale zejména iniciovat zkvalitnění poskytovaných služeb.

Podle předem vypracovaného scénáře monitorují „skrytí zákazníci" prodejní, komunikační a vyjednávací dovednosti zaměstnanců na jednotlivých pozicích, hodnotí atmosféru provozovny a získávají důležité informace dle předem stanovených požadavků zadavatele. Ihned po ukončení provedou zápis o stávajícím stavu, včetně podrobné analýzy a konkrétních doporučení. Pro maximalizaci efektu by měl mystery shopping probíhat v několika fázích, v předem stanovených časových odstupech, s porovnáním účinnosti nápravných kroků.

Oborové portfolio

Hotely a restaurace - odhalení nekalých praktik personálu ať už vůči zákazníkům, nebo přímo majiteli, udržení nastavených standardů a získání poznatků ke zvýšení efektivity.

Obchody a služby - získání cenných informací o chodu provozovny, o práci zaměstnanců nebo prodejců, o dodržování cenové politiky, o kvalitě poradenské činnosti a atmosféře uvnitř obchodu.

Nákupní centra - dohled nad dodržováním všeobecných standardů, směrnic a interních dohod mezi nákupním centrem a jednotlivými provozovateli.

Finanční instituce - kontrola dodržování firemních směrnic a postupů, prověření profesionality zaměstnanců.

Fitness, Golfové resorty - zhodnocení atmosféry, prověření odbornosti zaměstnanců a profesionálního přístupu ke klientům.

Lázeňská zařízení, sanatoria - prověření kompetentnosti zaměstnanců na všech úrovních, vyhodnocení standardů poskytovaných služeb.

Veletrhy a výstavy - kontrola kvality poradenství, odborných znalostí a vytížení zaměstnanců, prověření dodržování standardů a směrnic mezi pořadateli a vystavovateli

Telekomunikační společnosti a další zákaznická centra - prověření profesionality a kompetence konzultantů, jejich obchodních a vyjednávacích dovedností a dodržování nastavených standardů.

Metody mystery služeb

Mystery Calling

Tato metoda je vhodná k ověření profesionality personálu v oblasti telefonické nebo emailové komunikace, zjišťuje kompetentnost při přepojování hovorů a včasnost odpovědi.

Mystery guest

Je tajný zákazník, pozorující dění v zařízení okem nezaujatého diváka, získává informace, které jsou vedení provozovny skryté díky „profesní slepotě", dokáže pojmenovat jak silné, tak i slabé stránky chodu provozovny.

Mystery staff

Jedná se o implementaci vyškoleného pracovníka do stávajícího pracovního kolektivu s cílem prověření loajality zaměstnanců, nálady uvnitř pracovní skupiny a odhalení zakořeněných nešvarů.

Průzkum konkurence

Každý podnikatel musí mít dostatečné informace a přehled o své nejbližší konkurenci. Znalost tržního prostředí, ve kterém se nacházíte, patří k jednomu z nejvýznamnějších kroků na cestě k upevnění vlastní pozice na trhu. Shromažďovaní údajů o své konkurenci a její nabídce je nezbytné pro rychlé rozhodování. Odborně provedená analýza dokáže prostřednictvím vhodně zvolených metod získat a přehledně shromáždit tolik potřebné údaje.

Závěrečná zpráva vždy obsahuje ucelené informace včetně doporučení inovací a změn vedoucích k navýšení zisku a k upevnění své pozice v tržním prostředí.

Marketingový výzkum

Podstatou marketingového výzkumu je poskytování relevantních, objektivních a aktuálních informací, které napomáhají minimalizovat rizika. Marketingový průzkum je dnes potřebný pro každý subjekt! V době přebytku nabídky nad poptávkou se nevyplácí spoléhat se pouze na intuici a zkušenosti v každodenním boji o zákazníky.

Hledáme odpovědi na otázky týkající se nákupního chování a potřeb zákazníků, kvality distribuce výrobků, účinnosti reklamy a vhodné cenové politiky.

Vidíme více, než si myslíte…Consilium Visum

Copyright All Rights Reserved © 2013